นายประหยัด สุขขี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายประสงค์ แย้มศิริ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวญาณินี สมประดี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางนุจรี ทีสะเกตุ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวธัญธิตา แก้วกัญหา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอริยาภรณ์ วุฒิศรีศิริพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจรีย์ จันทามฤต
พนักงานขับรถ
นายสมพงษ์ จามจุรี
พนักงานขับรถ
นายพิชัย ว่นเครือ
พนักงานขับรถ
นายสุนทร สุพรธรรม
พนักงานขับรถ
นายวินัย อินทร์อ่อน
ช่างไม้ ช 4
นายจิรมิตร พิมพ์เลิศ
ช่างไม้ ช 4
นายชลอ เทพสวัสดิ์
พนักงานธุรการ
นางคุณัญญ์อร เกตุมณี
แม่บ้าน
นางสาวอรัญญา คำชื่น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางกอบแก้ว เกตุเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรุณ พิบูลย์นำชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวีระ เดือนฉาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางขวัญจิต แก้วพริ้ง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวชนม์พิชชา เลี้ยงเชวงวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอิศรา น่วมทนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกรกช คำชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศักดิ์ณรงค์ ธีระธรรมาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุภาพร ทองกันยา
นักทรัพยากรบุคคล
นางจินตนา ตระกูลศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัลยา ใจอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเปรมจิต ลิ้มประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุนีย์นาฏ เรืองรัตน์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคล
นางอุไร วรครบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุภาวดี บุตรดา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยนุช วงศ์กำภู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวรรณวิภา สุนันธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางแววดาว คูเม้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุจิตรา วงศ์รส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจุฬา ดำรงค์สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นายพีระ อัฑฒพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางพิศมัย ชวนะลิขิกร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางแสงเดือน สำเภา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์
นักวิชาการศึกษา
นางละลิดา สาลีวัฒนผล
นักวิชาการศึกษา
นางอรัญญา อัฑฒพงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอุมาพร ธรรมจง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศุภกร มรกต
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายเสถียร แพนทิศ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกฤตยา จำปาจันทร์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวลักขณา โตงาม
ศึกษานิเทศก์
นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอม
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริรัตน์ เนียมทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางพิมลมาศ ขำวาจา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวจตุพร มกรกิจวิบูลย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาววลัญช์จุฑา ณ บางช้าง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวดารารัตน์ แตงสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอลิษา ลบเลิศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์
พนักงานราชการ
นางสาวสมบูรณ์ สุขทวี
ผู้อำนวยการกลุ่ม